The Shinsengumi Organization

The following section takes you to the Shinsengumi Structure through three eras of Japan's history where the Shinsengumi left their footprint. This is strictly just the Shinsengumi for now and does not include the Koyou Chibuntai nor the army that were formed under Hijikata after Kondou's death. Take note of the names and how the structure changed with the number of members through time, you will find it very interesting especially if you compare it with what is commonly known about them in famdom. Use the navigation to your left to jump through organizational changes.

1 Shinsengumi Organization (3 Bunkyu March - 1863)

Kyokuchou (Bureau Chief): Serizawa Kamo / Kondou Isami / Niimi Nishiki

Fukuchou (Vice-Chief): Yamanami Keisuke / Hijikata Toshizou

Jokin (Assistant Officers): Okita Souji / Nagakura Shinpachi / Harada Sanosuke / Todou Heisuke / Inoue Genzaburou / Hirayama Gorou / Noguchi Kenji / Hirama Juusuke / Saitou Hajime / Ogata Shuntarou / Yamazaki Susumu / Tani Sanjuurou / Matsubara Chuuji / Andou Hayatarou (Satarou)

Chouyaku Nami Kansatsu (Investigation / Inspector): Kawashima Shouji / Hayashi Nobutarou

Kanteiyaku Nami Konidayaku (Clean up operations/Accounting): Kishima Yuutarou / Ozeki Yashirou /  Kawai Kisaburou / Sakai Hyougo

 

2. Shinsengumi Organization (3 Bunkyuu June - 1863)

Kyokuchou (Bureau Chief): Serizawa Kamo / Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Yamanami Keisuke / Hijikata Toshizou / Niimi Nishiki

Fukuchou Jokin (Executive Assistants): Okita Souji / Nagakura Shinpachi / Harada Sanosuke / Todou Heisuke / Inoue Genzaburou / Hirayama Gorou / Noguchi Kenji / Hirama Juusuke / Saitou Hajime / Saeki Matasaburou / Ogata Shuntarou / Matsubara Chuuji / Andou Hayatarou (Satarou)

Roushi Chouyaku Ken Kansatsu (Investigations / Inspector): Shimada Kai / Kawashima Shouji / Hayashi Nobutarou

Kanjou Kata (Accounting): Kawai Kisaburou

Hara Taishi (Regimental Soldier): Approximately 30 names

 

3. Shinsengumi Organization (1 Genji June 1864) 

Kyokuchou (Bureau Chief): Kondou Isami

Souchou (President): Yamanami Keisuke

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Fukuchou Jokin (Executive Assistants): Okita Souji / Nagakura Shinpachi / Harada Sanosuke / Todou Heisuke / Inoue Genzaburou / Saitou Hajime / Ogata Shuntarou / Matsubara Chuuji / Andou Hayatarou (Satarou) / Takeda Kanryuusai / Tani Sanjuurou

Roushi Chouyaku Ken Kansatsu (Investigations / Inspector): Shimada Kai / Kawashima Shouji / Hayashi Nobutarou / Asano Totarou (kaoru?)

Kanjou Kata (Accounting): Kawai Kisaburou / Ozeki Yashirou / Sakai Hyougo

Hara Taishi (Regimental Soldier: Approximately 20 names

  

4. Shinsengumi Organization (1 Genji – unsure about month as there seems to be a typo, the author might’ve meant December 1864)

Kyokuchou (Bureau Chief): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Gumigashira (Group Leader)

Ichi-ban (1st): Okita Souji

Ni-ban (2nd): Itou Kashitarou

San-ban (3rd): Inoue Genzaburou

Yo-ban (4th): Saitou Hajime

Go-ban (5th): Ogata Shuntarou

Roku-ban (6th): Takeda Kanryuusai

Nana-ban (7th): Matsubara Chuuji

Hachi-ban (8th): Tani Sanjuurou

Konida Zatsu Tomomasa (Operations): Harada Sanosuke

Hara Taishi (Regimental Soldier): 39 names

 

5 Shinsengumi Organization (1 Keio April: Nishihonganji 1865)

Souchou (President): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Sanbou (Staff Officer): Itou Kashitarou

Kumichou (Captain)

Ichi-ban (1st): Okita Souji

Ni-ban (2nd): Nagakura Shinpachi

San-ban (3rd): Saitou Hajime

Yo-ban (4th): Matsubara Chuuji

Go-ban (5th): Takeda Kanryuusai

Roku-ban (6th): Inoue Genzaburou

Nana-ban (7th): Tani Sanjuurou

Hachi-ban (8th): Todou Heisuke

Kyuu-ban (9th): Suzuki Mikisaburou

Juu-ban (10th): Harada Sanosuke

Roushi Toriatsukaiyaku Ken Kansatsu (Discipline and Investigations):

Yamazaki Susumu / Shinohara Tainoshin / Arai Tadao / Hattori Takeo / Ashiya Nobori / Yoshimura Kan’ichirou / Ogata Shuntarou

Gochou (Corporal):

Shimada Kai / Kwashima Shouji / Hayashi Nobutarou / Okuzawa Eisuke / Maeno Gorou / Abe Juurou / Kazurayamatake Hachirou / Itou Tetsugorou / Kondou Yoshisuke / Kumebe Masachika / Kanou Washio / Nakanishi Noburu / Ohara Kinzou / Tomiyama Yahee / Nakamura Kojirou / Ikeda Kosaburou / Hashimoto Kaisuke / Ibaraki Tsukasa

Bunbu Shihan (Literary and Military Arts Instructor)

Geki Ken (Fencing):

Okita Souji / Ikeda Kosaburou / Nagakura Shinpachi / Tanaka Torazou / Arai Tadaou / Yoshimura Kan’ichirou / Saitou Hajime

Jiu-jitsu:

Shinohara Taishoshin / Matsubara Chuuji / Shinoda Satarou

Soushuu (spearmanship):

Tani Sanjuurou

Bajutsu (Horsemanship):

Yasutomi Saisuke

Houjutsu (Artillery):

Kiyohara Kiyoshi / Abe Juurou

Bungaku (Literature)

Takeda Kanryuusai / Tanba Yuuzou / Ogata Shuntarou / Mounai Arinosuke

Hoka ni Konidakata/Shoki/Torishimari Kata na do Yaku Taishi (Various positions/Clerical/Supervisory/Regimental Soldier positions): Approximately 140 names

 

6. Shinsengumi Organization (1 Keiou June - 1865)

Kyokuchou (Bureau Chief): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Sanbou (Staff Officer): Itou Kashitarou

Kumichou (Captain)

Ichi-ban (1st): Okita Souji

Ni-ban (2nd): Nagakura Shinpachi

San-ban (3rd): Saitou Hajime

Yo-ban (4th): Matsubara Chuuji

Go-ban (5th): Takeda Kanryuusai

Roku-ban (6th): Inoue Genzaburou

Nana-ban (7th): Tani Sanjuurou

Hachi-ban (8th): Todou Heisuke

Kyuu-ban (9th): Suzuki Mikisaburou

Juu-ban (10th): Harada Sanosuke

Roushi Toriatsukaiyaku Ken Kansatsu (Discipline and Investigations):

Yamazaki Susumu / Shinohara Tainoshin / Arai Tadao / Ashiya Nobori / Yoshimura Kan’ichirou / Ogata Shuntarou

Kanjou Kata (Accounting):

Kawai Kisaburou / Ozeki Yashirou / Sakai Hyougo / Kishima Yoshitarou

Gochou (Corporal): Approximately 20 names

Hira Taishi (Regimental Soldier): Approximately 100 names

 

7. Shinsengumi Organization (1 Keio September - 1865)

Kyokuchou (Bureau Chief): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Gun Bukyou (Army Magistrate): Itou Kashitarou / Takeda Kanryuusai

Konida Bukyou: Harada Sanosuke (Gochou Ippei Taishi)

Yari Atamo (Head of Spear): Saitou Hajime / Inoue Genzaburou (Gochou Sanhei Taishi)

Dai Tsutsu Atamo (Head of Large Gun): Tani Sanjuurou / Todou Heisuke (Gochou Ippei Taishi)

Shoujuu Atamo (Head of Small Arms): Okita Souji / Nagakura Shinpachi (Gochou Shihei Taishi)

 

Shinsengumi Taishi Kakushiki – Shinsengumi Regimental Soldier Status (3 Keio June - 1867)

Megurikumi Ato Atoma Kaku Taichou – Kondou Isami

(ibid) Kimosen Kaku Fukuchou – Hijikata Toshizou

Megurikumi  Kaku Kin – Okita Souji

(ibid) Nagakura Shinpachi

(ibid) Harada Sanosuke

(ibid) Inoue Genzaburou

(Ibid) Yamazaki Susumu

(ibid) Ogata Shuntarou

Megurikumi Nami Chouyaku – Ibaraki Tsukasa

(ibid) Murakami Kiyoshi

(ibid) Yoshimura Kan’ichirou

(ibid) Andou Shuhei

(ibid) Ooishi Kuwajirou

(ibid) Kondou Shuhei

 

8. Shinsengumi Organization (3 Keio June - 1867)

Kyokuchou (Bureau Chief): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Fukuchou Jokin (Executive Assistants): Okita Souji / Nagakura Shinpachi / Harada Sanosuke / Inoue Genzaburou / Yamazaki Susumu / Ogata Shuntarou

Roushi Chouyaku Ken Kansatsu (Investigations / Inspector): Yashimura Kan’ichirou / Ooishi Kuwajirou / Yasutomi Saisuke / Kishima Yoshitarou / Andou Yuujirou / Ibaraki Tsukasa / Tani Shuuhei

Kanjou Kata – Gochou – Hara Taishi (omission)

 

9. Shinsengumi Organization (3 Keio – unsure about month as there seems to be a typo, the author might’ve meant December 1867 - Fudoudou Village)

Taichou (Commanding Officer): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Fukuchou Jokin (Executive Assistants): Okita Souji / Nagakura Shinpachi / Harada Sanosuke / Inoue Genzaburou / Yamazaki Susumu / Ogata Shuntarou / Saitou Hajime

Roshi Chouyaku (Investigations): Yoshimura Kan’ichirou / Ooishi Kuwajirou / Kawamura Hayato (Rinjirou?)

Kaikei Kata (Accounting): Kijima Yoshitarou / Nakamura Gendou / Yasutomi Saisuke / Kanzaki Hibumi (Kazujizou?) / Ootani Isao / Yada (Yauchi?) Kennosuke

Gochou (Corporal): Shimada Kai / Hayashi Nobutarou / Ozeki Yashirou / Maeno Gorou / Ohara Kouzou / Itou Tetsugorou / Kondou Yoshisuke / Kumebe Masachika / Nakamura Kosaburou / Ikeda Kotarou / Shimura Musashi

Hira Taishi (Regimental Soldier): (omission) 30+ names

 

10. Shinsengumi Organization (4 Keio January 1868 – Edo)

Taichou (Commanding Officer): Kondou Isami

Fukuchou (Vice-Chief): Hijikata Toshizou

Fukuchou Jokin (Executive Assistants): Okita Souji / Nagakura Shinpachi / Harada Sanosuke / Ogata Shuntarou / Saitou Hajime

Roshi Chouyaku (Investigations): Ooishi Kuwajirou / Kawamura Hayato (Rinjirou?)

Kaikei Kata (Accounting): Kijima Yoshitarou / Nakamura Gendou / Yasutomi Saisuke / Kanzaki Hibumi (Kazujizou?) / Ootani Isao / Yada (Yauchi?) Kennosuke

Gochou (Corporal): Shimada Kai / Hayashi Nobutarou / Ozeki Yashirou / Maeno Gorou / Ohara Kouzou / Kondou Yoshisuke / Kumebe Masachika / Nakamura Kosaburou / Shimura Musashi

Hira Taishi (Regimental Soldier): (omission) 20 names

Supplemental notes:

On February the Kouyou Chibuntai was formed by the Bakufu with only 20 or so members. I’m really interested in the Kouyou Chibuntai but the only info I see is on Serizawa Kamo’s website. If you or anyone like you know more about the Kouyou Chibuntai aside from what’s on SK-sensei’s site please let me know. 

The last two sections on Regimental Soldier which mentions “omission” is still being worked at. However this is quite an interesting structure if you compare it to what we know in fandom. Okita head of the small Artillery? I found Ogata Shuntarou’s footprint very interesting and of course Saitou wasn’t the 3rd Captain early on. Ne? Someone asked me whether Andou was appointed as a first Captain, I couldn’t answer so I looked up the organization, I doubt Andou was a first Captain, however he was certainly a “Fukuchou Jokin” which most of the Captains had as a concurrent title. ^__^    

This was taken from “Shinsengumi Thoroughness Guide” which used various source such as “Shinsengumi Otona na Jiten”, “Shinsengumi Taishiden”, “Shinsengumi Nisshi”, Shinsengumi Reader and “Shinsengumi Taishi” and History Reader issue “Ten Shinsengumi Leaders”. Hmmm yeah so I cheat.. But do you really think I could read all those on my own. Heh… As usual my disclaimers apply and feel free to use for whatever purposes as long as you don’t get you nor I in deep kimchi.

Shinsengumi Sagashite!!!
Bunkyu Era
>March 1863
>June 1863

Genji Era
>June 1864
>December? 1864
Keio Era
>April 1865
>June 1865
>Sept 1865
>June 1867 Taishi Kakushiki
>June 1867 
>December? 1867
>January 1868
Supplemental Notes

Back to Topic Menu

Shinsengumi Navigation
Rurouni Kenshin
Peace Maker Kurogane
Kaze Hikaru (Shining Wind)
Burai by Iwasaki Youko
Shougeki Shinsengumi
Shinsengumi Sagashite!
Shinsengumi Fanlistings
Back to the Shinsengumi Shrine

Saitou Hajime Shrine
Fanworks/Media/Fun Stuff
Music videos, Fanart, and Fanfiction
Fun Quizzes and Games
Wallpapers, Avatars and Themes
Saitou - Shinsengumi Doujinshi

Back to Hajime no Kizu